logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

spoleczenstwo informacyjne

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja strategicznych projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego (Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie i innych projektów o zasięgu regionalnym),
2) realizacja systemowych projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego (PSIM - Podkarpacki System Informacji Medycznej oraz PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej),
3) inicjowanie, koordynowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie,
4) monitoring i ewaluacja projektów oraz dokumentów strategicznych z zakresu społeczeństwa informacyjnego,
5) promocja i upowszechnianie idei społeczeństwa informacyjnego.

Oddział utrzymania projektów systemowych:

Do zadań oddziału należy:

1) realizowanie zadań związanych z:

a) utrzymaniem systemów teleinformatycznych wytworzonych w ramach zrealizowanych projektów
b) rozwojem i eksploatacją polegającą na zapewnieniu poprawnej i nieprzerwanej pracy systemów teleinformatycznych poprzez koordynację, kontrolę i nadzór nad realizacją działań związanych z administrowaniem i utrzymaniem infrastruktury urządzeń informatycznych oraz oprogramowania systemów,

2) realizowanie zadań w okresie trwałości zrealizowanych projektów, w zakresie

a) zachowania celów projektu, tj. wykorzystywania produktów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
b) utrzymania osiągniętych w trakcie realizacji przedsięwzięcia wskaźników produktu
c) osiągnięcia i utrzymania założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników rezultatu
d) bieżącego monitoringu

3) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do kontroli oraz uczestniczenie w kontrolach zrealizowanych projektów

4) bieżąca współpraca z departamentami Urzędu i innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań

5) kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonej przez Oddział

Do zakresu działania Oddziału projektów strategicznych należy:

1)  realizacja projektów teleinformatycznych wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim, w szczególności z zakresu rozbudowy sieci szerokopasmowych, w tym realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie",

2)  merytoryczny nadzór nad realizacją oraz rozliczanie zadań inwestycyjnych w ramach prowadzonych projektów,

3)  przygotowywanie niezbędnej dokumentacji oraz uczestniczenie w kontrolach realizowanych projektów,

4)  bieżąca współpraca z innymi departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, zwanego dalej „Urzędem" i innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań,

5)  kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonej przez Oddział.

 

Do zakresu działania Oddziału projektów systemowych należy:

1)     realizacja projektów teleinformatycznych wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania oraz integracji systemów e-Administracji i e-Zdrowia, w szczególności realizacja projektów:

a) "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej",

b) "Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM",

2)     merytoryczny nadzór nad realizacją oraz rozliczanie zadań inwestycyjnych w ramach prowadzonych projektów,

3)     przygotowywanie niezbędnej dokumentacji oraz uczestniczenie w kontrolach realizowanych projektów,

4)     bieżąca współpraca z departamentami Urzędu i innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań,

5)     kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonej przez Oddział.

 

Do zakresu działania Oddziału obsługi administracyjno - ekonomicznej projektów należy:

1)  prowadzenie spraw związanych z planowaniem, aktualizowaniem, wykorzystywaniem i rozliczaniem środków w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego, przeznaczonych na zadania realizowane przez Departament,

2)  opracowywanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego w części dotyczącej zadań realizowanych przez Departament,

3)  prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków w ramach projektów realizowanych przez Departament,

4)  występowanie o wykładnię w sprawie kwalifikowalności poniesionych wydatków w ramach projektów realizowanych przez Departament,

5)  przygotowywanie projektów dokumentów wymagających sprawdzenia pod względem formalno-prawnym oraz bieżące uzgadnianie ich treści z podmiotem wykonującym obsługę prawną Urzędu,

6)  bieżąca współpraca z departamentami Urzędu i innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań,

7)  kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonej przez Oddział.

 

Do zakresu działania Wieloosobowego stanowiska pracy do spraw rozwoju, monitoringu, ewaluacji systemów i projektów należy:

1)     projektowanie kierunków rozwoju systemów teleinformatycznych o publicznym zastosowaniu w województwie podkarpackim zgodnych z regulacjami na szczeblu krajowym,

2)     planowanie, organizacja i realizacja na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego przedsięwzięć inwestycyjnych służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego,

3)     prowadzenie działań na rzecz upowszechniania zastosowań informatyki w działalności organów władzy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania podpisu cyfrowego,

4)     wyznaczanie standardów systemów teleinformatycznych w województwie podkarpackim oraz koordynacja i monitoring przy ich wdrażaniu,

5)     wyznaczanie kierunków oraz projektowanie programów służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim,

6)     inicjowanie i koordynacja realizowanych przez samorząd województwa podkarpackiego inicjatyw i projektów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego,

7)     podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania i efektywnego wykorzystania funduszy pozabudżetowych na zadania służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego,

8)     inicjowanie i kształtowanie współpracy z jednostkami administracji publicznej i innymi podmiotami w celu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie, w szczególności w zakresie kształtowania nowoczesnych cyfrowych rozwiązań administracyjnych,

9)     oddziaływanie na kształt współpracy pomiędzy regionami i organizacjami w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego,

10)  opracowanie we współpracy z jednostkami edukacyjnymi województwa podkarpackiego Programu Powszechnej Edukacji na rzecz społeczeństwa informacyjnego obejmującego upowszechnienie zdalnego nauczania
(e-learning),

11)  inicjowanie, koordynacja, monitorowanie oraz promocja działań związanych z rozwojem Społeczeństwa Informacyjnego w województwie podkarpackim,

12)   integracja i współpraca wybranych systemów informatycznych województwa podkarpackiego z systemami krajowymi, regionalnym i lokalnymi, prognozowanie i realizacja rozwoju powyższych systemów,

13)  projektowanie kierunków i programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim,

14)  podejmowanie działania na rzecz pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania środków ze źródeł krajowych i zagranicznych na zadania służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i województwa podkarpackiego,

15)  planowanie i organizacja zadań edukacyjnych w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz budowy społeczeństwa informacyjnego,

16)  promowanie i popularyzowanie zasady funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej,

17) bieżąca współpraca z innymi departamentami i jednostkami w zakresie realizowanych zadań,

18) kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie prowadzonej dokumentacji.